WEB ZİYARETÇİSİNE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ONATÇA Motorlu Araçlar A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, web sitesi ziyaretçilerinin işlem güvenliği bilgileri, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Onatça Motorlu Araçlar A.Ş. (Onatça/Şirket), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz’in açık adresi Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/A Yüreğir/ADANA’dır. Şirketimiz ……. ticaret sicil numarası ile ADANA Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, Şirketimizin MERSİS numarası………………….’dir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ AÇIKLAMASI

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ Parola, Cihaz MAC Adresi, Dâhili IP Adresi, Harici IP Adresi, Trafik Verileri (ÖRN: Bağlantı Zamanı/Süresi, İletişim Miktarı vb.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını oluşturmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/C Yüreğir/ADANA adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz ve/veya
 • • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz ve/veya
 • • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz ve/veya
 • • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya
 • • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU UNVAN ONATÇA Motorlu Araçlar A.Ş.

MERSİS NO

KEP ADRESİ onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr

ADRESİ Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/A Yüreğir/ADANA