TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

ONATÇA Motorlu Araçlar A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarla olan iş ilişkimiz dahilinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

 

Onatça Motorlu Araçlar A.Ş. (Onatça/Şirket), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz’in açık adresi Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/A Yüreğir/ADANA’dır. Şirketimiz ……. ticaret sicil numarası ile ADANA Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup,  Şirketimizin MERSİS numarası………………….’dir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 

İŞLENEN VERİ TÜRÜ

AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİLERİ

İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Türü, Tedarikçilerin ortak ve/veya yöneticilerine ait kimlik ve adres bilgileri (imza sirküleri, imza beyannamesi, vekaletname vb. belgeler içinde dolaylı olarak iletilen veriler), Tedarikçi yönetici ve personeline ait kimlik verisi (gerektikçe)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elektronik posta adresi, İkamet Adresi, Cep Telefonu Numarası

FİNANS BİLGİLERİ

Banka Hesap Bilgileri

OLAY YÖNETİM BİLGİSİ

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)

RİSK YÖNETİM BİLGİSİ

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 

Şirket olarak kişisel verilerinizi; aramızdaki sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve  temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.

 

Sizden ve/veya bayinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2. Maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak;

 

·      Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,

·      Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,

·      Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,

·      Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

·      Aramızda iletişim kurulabilmesi,

·      Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,

·      Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

·      Kullandığımız program üzerinde kaydınızın oluşturulması,

·      Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

·      Organizasyonların gerçekleştirilebilmesi,

·      Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,

 

amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; ONATÇA tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, tedarikçilerle aktif iletişim kurulabilmesi, sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, arşiv ve depolama ile bilgi işlem hizmetlerinin temini amaçlarıyla dağıtım, gönderi, lojistik firmalarına, bilgi işlem ve veri tabanı hizmet sunucuları ve tedarikçilerine, mesleki danışmanlar ve hukuk müşavirine, seyahat ve organizasyonların planlanabilmesi için seyahat, ulaşım, otel ve konaklama hizmet sunucuları ve acentelere, ajans ve organizasyon firmaları ile hizmet tedarikçilerine, yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar; Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler; Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlarına, teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Şirketimiz’ce kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimize, gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, kurumumuzu denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlara, adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlara, yasal takibe alınan kredilere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı hukuk bürosu ve avukatlar, varlık yönetimi şirketleri ve icra müdürlüklerine aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 

·      Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/C Yüreğir/ADANA adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz ve/veya

·      Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz ve/veya

·      Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz ve/veya

·      Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya

·      Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU UNVAN

ONATÇA Motorlu Araçlar A.Ş.

MERSİS NO              

 

KEP ADRESİ

onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr

ADRESİ

Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/A Yüreğir/ADANA