MÜŞTERİYE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ONATÇA Motorlu Araçlar A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya müşterilerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

 

Onatça Motorlu Araçlar A.Ş. (Onatça/Şirket), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz’in açık adresi Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/A Yüreğir/ADANA’dır. Şirketimiz ……. ticaret sicil numarası ile ADANA Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup,  Şirketimizin MERSİS numarası………………….dir.

 HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 

İŞLENEN VERİ TÜRÜ

AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİLERİ

İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Türü, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Önlü Arkalı Kimlik Fotokopisi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elektronik Posta Adresi, İkamet Adresi, Cep Telefonu Numarası, Firma İsmi/Ünvanı, İşyeri Adresi

FİNANS BİLGİLERİ

Banka Hesap Bilgileri, Kredibilite Durumu

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİSİ

Çek Bilgileri, Dekont Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Müşteri Numarası, Fatura Bilgisi

PAZARLAMA BİLGİSİ

Alışveriş Geçmişi Bilgisi, Ödeme Geçmişi Bilgileri, Şikayet Ve İletişim Formları

ŞİRKET YETKİLİLERİNE AİT BİLGİLER

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, imza sirküleri

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

CCTV Kayıtları, Ses Kayıtları

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimiz aracılığıyla ürün ya da hizmet alımı için başvurmanız durumunda bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız; yukarıda zikredilen bilgileriniz ile iş gereği sonradan paylaşılması gereken verileriniz, yasaların öngördüğü haklardan faydalanılabilmesi amacıyla bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz ek bilgiler (maluliyet belgesi ve benzeri bilgiler) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat, KVKK, araç satış ve servis sözleşmelerinin ifası nedeniyle, Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

 

Müşterilerimizle satış, satış sonrası destek gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi, satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi, garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi, müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi, araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kendilerine hediye, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası, müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması, gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Şirketimizin direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlarla, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar; iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar; yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

·     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·     Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

·     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·     Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·     Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·     (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 

·      Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/C Yüreğir/ADANA adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz ve/veya

·      Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz ve/veya

·      Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz ve/veya

·      Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya

·      Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU UNVAN

ONATÇA Motorlu Araçlar A.Ş.

MERSİS NO              

 

KEP ADRESİ

onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr

ADRESİ

Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/A Yüreğir/ADANA