STAJYER AYDINLATMA METNİ

ONATÇA Motorlu Araçlar A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarla olan iş ilişkimiz dahilinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

 

Onatça Motorlu Araçlar A.Ş. (Onatça/Şirket), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz’in açık adresi Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/A Yüreğir/ADANA’dır. Şirketimiz ……. ticaret sicil numarası ile ADANA Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup,  Şirketimizin MERSİS numarası………………….dir.

 HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

İŞLENEN VERİ TÜRÜ

AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİLERİ

İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Önlü Arkalı Kimlik Fotokopisi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elektronik Posta Adresi, İkamet Adresi, Cep Telefonu Numarası

ÖZLÜK BİLGİLERİ

Eğitim Geçmişi ve Detayları

FİNANS BİLGİLERİ

Banka Hesap Bilgileri

GÖRSEL KAYITLAR

CCTV Kayıtları

OLAY YÖNETİM BİLGİSİ

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)

RİSK YÖNETİM BİLGİSİ

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz veya üçüncü kişilerden veya mecralardan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi,  sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle; Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, şirket yerleşkesine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz,

·      4857 sayılı İş Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·      6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·      Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

·      Personel iş ilişkisinin ve dahili iş operasyonlarının idaresi, bordro ve ücret tazminat yönetimi, yan haklar ve sigorta işlerinin yönetimi ile genel yönetimi sağlamak,

·      İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,

·      Emeklilik, hayat ve sağlık sigortası yardımlarında bulunmak ve bunlara ilişkin süreçleri yönetmek,

·      Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,

·      Performans ve üretkenlik ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,

·      İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,

·      İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarınızı karşılamak,

·      İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,

amaçlarıyla Kanun'da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; ONATÇA tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, İŞ VE İŞÇİ güvenliğinin tesisi, ONATÇA insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla hissedarlara, şirket yetkililerine, iş ortaklarına, hizmet alınan kişi veya 3. kişilere, tedarikçi yetkililerine, anlaşmalı ISG firması, işyeri hekimi, iş gereği aktarılması zorunlu bilgi/verileri talep eden gerçek ve/veya tüzel kişiler başta SGK, İŞKUR, Gelir İdaresi, maaş aldığınız banka, Kanunen Bilgi Almaya Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

 

 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

 

Bu çerçevede rızanız olması halinde sabıka kaydınız ve vesikalık fotoğrafınız Şirket içerisinde yönetim ve denetimin sağlanması amacıyla işlenmektedir, işyeri hekimi ve anlaşmalı ISG firmasıyla, gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 

·      Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/C Yüreğir/ADANA adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz ve/veya

·      Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz ve/veya

·      Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz ve/veya

·      Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya

·      Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU UNVAN

ONATÇA Motorlu Araçlar A.Ş.

MERSİS NO              

 

KEP ADRESİ

onatcamotorluaraclar@hs01.kep.tr

ADRESİ

Yenidoğan Mah. Girne Bulvarı No: 245/A Yüreğir/ADANA